Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
30 січня 2019 р.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році

Звіт

про здійснення державної регуляторної політики

Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом

у 2018 році

 

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності - це постійний та послідовний курс спрямований  на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Головною метою єдиної державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів, встановлення доступності та прозорості їх дії.

Протягом звітного періоду  реалізація державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалася відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким встановлено чіткі вимоги до процедури підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду нормативно-правових актів, які є регуляторними.

Саме тому, головним завданням провадження державної регуляторної політики у 2018 році було:

 - вчасне планування проектів регуляторних актів та внесення до них відповідних змін;

- підготовка проектів регуляторних актів та  аналізу їх регуляторного впливу відповідно до вимог чинного законодавства;

- проведення відстеження результативності регуляторних актів;

- розгляд проектів регуляторних актів на постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, туризму та інвестиційної діяльності;

- своєчасне оприлюднення всіх матеріалів в друкованих засобах масової інформації  та на офіційному web-порталі Чернігівської міської ради за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua у розділі «Регуляторна політика»;

- забезпечення неухильного дотримання вимог оновленої Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта щодо обов’язковості здійснення обгрунтованого  розрахунку проведення «М-тесту» (оцінки витрат та економічних вигод) відповідно до змін чинного законодавства. Впровадження такої Методики, а саме від якості та чіткості її виконання  і залежить ефективність здійснення регуляторної політики  та усунення перешкод для розвитку підприємницької та інноваційно-інвестиційної діяльності.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регулюється  статтею 7  Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон).

Відповідно до вимог цієї статті підготовка та розробка проектів регуляторних актів протягом звітного періоду здійснювалась відповідно до розроблених та затверджених Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік.

Так, у звітному  періоді  після проходження регуляторної процедури  було підготовлено та прийнято 8 проектів регуляторних актів, з них 5 проектів рішень міської ради і 3 - проекти рішень виконавчого комітету.

Основні питання прийнятих регуляторних актів стосувались підвищення ефективності використання комунального майна, підтримання рівня обслуговування пасажирів та фінансового стану автопідприємств, фізичних осіб підприємців, приведення розмірів плати за послуги з оформлення документації з обстеження та знесення зелених насаджень до фактичного рівня витрат на надання цих послуг тощо.

При розробці регуляторних актів протягом року до Планів діяльності вносились відповідні зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством.

Так, упродовж року, План діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 10 пунктами, а План діяльності виконавчого комітету доповнено 6 пунктами.

Важливим етапом після розроблення та введення в дію регуляторного акта є відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших аспектів державної  регуляторної політики, який передбачає систематичний аналіз прийнятих регуляторних актів з метою визначення оцінки і контролю за їх впровадженням, а також їх ефективності та доцільності.

Також вони проводяться з  метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики та досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органів влади.

          З цією метою та відповідно до статті 10 Закону і здійснюються послідовно базове, повторне та періодичне відстеження результативності кожного регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності  або більшістю його положень.

Проведення повторних та періодичних відстежень результативності регуляторних актів здійснюється у відповідності до затвердженого Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, який затверджується та оприлюднюється на офіційному веб - порталі міської ради у розділі «Планування регуляторної діяльності».

Так, за звітний період підготовлено 45 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, а саме: базових - 8, повторних - 12, періодичних - 25.

Результати проведеного відстеження результативності можуть бути підставою для перегляду регуляторного акту та внесення змін до нього або навіть скасування його дії.

Для  забезпечення систематизації регуляторних актів проводиться робота з формування та доповнення реєстру діючих регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом, який також розміщено на офіційному порталі міської ради.

Разом з тим, з метою дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів - рішень Чернігівської міської ради, проводиться тісна співпраця з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, туризму та інвестиційної діяльності, яка проводить фахову експертизу проектів рішень та готує експертні висновки про відповідність їх вимогам статей 4 та 8 Закона.

Також у місті продовжується діяльність по реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва, яка спрямована на забезпечення максимальної прозорості прийняття рішень з обов’язковим розрахунком  проведення «М-тесту» (оцінки витрат та економічних вигод).

З цією метою розроблено та виконуються заходи відповідних розділів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у місті Чернігові на 2017-2020 роки, які спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

В рамках даної Програми визначено: ведення реєстру регуляторних актів та забезпечення доступу до нього суб’єктів господарювання; оприлюднення планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; залучення підприємницької громадськості до підготовки проектів регуляторних актів, відстеження результативності та перегляд діючих регуляторних актів; продовження практики публічних обговорень результатів дії регуляторних актів як вагомого інструменту громадського контролю.

Важливим принципом запровадження регуляторного механізму виступають прозорість і відкритість регуляторних процесів, урахування громадської думки на всіх етапах підготовки та прийняття регуляторних актів, обов'язковість розгляду ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, об'єднаннями, а також їх обгрунтованість та публічність.

У відповідності до вимог статті 13 Закону у 2018 році, як і у попередні роки вживались дієві заходи щодо забезпечення максимальної відкритості процесу регуляторної діяльності та дотримання єдиного підходу до підготовки та розробки регуляторних актів.

З цією метою на офіційному веб-порталі міської ради і функціонує розділ «Регуляторна політика», у рубриках якого розміщуються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, всі проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, перелік діючих регуляторних актів, звіти про відстеження їх результативності тощо.

Проекти регуляторних актів разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Подальше впровадження державної регуляторної політики неможливо без дотримання ще одного із принципів регуляторної політики - послідовності регуляторних процесів на усіх етапах підготовки регуляторних актів. Тому з цією метою і відповідно до діючого законодавства розроблені та затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету на наступний календарний рік. Так, План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради затверджено рішенням  міської ради від 26 жовтня 2018 року №35/VII-21, а План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради затверджено рішенням виконавчого комітету від 15 листопада 2018 року № 581.

Прийняті Плани на 2019 рік публікувались у засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі міської ради у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Крім того, з метою підвищення якості роботи в напрямі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності міста суб'єктам господарювання та розробникам проектів регуляторних актів постійно надається інформаційно-консультаційна допомога та напрацьовуються форми співпраці з ними.

В цілому стан реалізації державної регуляторної політики у місті визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження її принципів дозволяє враховувати баланс інтересів влади та суб'єктів господарювання.

Робота Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету буде і надалі спрямована на прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на поліпшення умов для розвитку підприємницької та господарської діяльності, з обов'язковим забезпеченням відкритості, гласності, доступності нормативно - правової інформації та участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних  актів.

  

 

Міський голова                                                                                                  В. Ат рошенко 

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!