Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
26 січня 2018 р.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році

Звіт
про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та

її виконавчим комітетом у 2017 році

 

     Реалізація державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2017 року здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), мета яких - прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

    Здійснення державної регуляторної політики є одним із важливих напрямків роботи міської ради та її виконавчого комітету, який спрямовано на подальше впровадження засад державної регуляторної політики на території міста та поліпшення умов для розвитку господарської діяльності.

    Таким чином, з метою забезпечення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності, робота у місті  проводилась у наступних напрямках:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- дотримання єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та    до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

- проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

- ведення реєстру регуляторних актів; 

- залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики та ін.

   Основною метою здійснення державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів.

    У відповідності до вимог Закону у 2017 році, як і у попередні роки вживались  дієві заходи щодо забезпечення максимальної відкритості процесу регуляторної діяльності та дотримання єдиного підходу до підготовки та розробки регуляторних актів.

   Одним із основних принципів запровадження такого регуляторного механізму виступають прозорість та публічність  регуляторних процесів, врахування громадської думки на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, а також їх обгрунтованість та публічність.      

   Саме для реалізації цього принципу та з метою інформування громадськості і залучення її до здійснення Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті функціонує розділ «Регуляторна політика», у рубриках якого розміщуються всі проекти регуляторних актів, повідомлення про їх оприлюднення, аналізи регуляторного  впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів та інша інформація, що стосується реалізації регуляторної політики.

   Порядок здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування передбачений розділом VI ст.ст. 31-38 Закону.

    Підготовка та розробка проектів регуляторних актів протягом року здійснювалась відповідно до розроблених та затверджених Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік та відповідних змін до них, внесених з дотриманням вимог Закону.

    Усі проекти рішень, що мають ознаки регуляторних актів, проходять встановлену чинним законодавством процедуру їх розробки, прийняття та  оприлюднення.

    Так, у звітному періоді після проходження регуляторної процедури розроблено та прийнято 12 регуляторних актів, з них 8 рішень міської ради,  4 - рішення виконавчого комітету міської ради.

    Переважна більшість прийнятих регуляторних актів спрямована на регулювання   питань  в   сфері  комунального  майна  з  метою   підвищення ефективності його використання, підтримання рівня обслуговування пасажирів та фінансового стану автопідприємств, фізичних осіб - підприємців, удосконалення процедури і порядку надання адміністративних послуг, регулювання земельних відносин тощо.

   При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим, вносились відповідні доповнення до планів діяльності. Так, протягом 2017 року план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 10-ма пунктами, а саме: 5 пунктів - проекти рішень міської ради,  5 - проекти рішень виконавчого комітету міської ради.

   Прийняті Плани та відповідні зміни до них публікувались у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради у порядку, передбаченому чинним законодавством.

    Також, усі прийняті регуляторні акти у встановленому порядку оприлюднювались у друкованих засобах масової інформації.  

    Важливим етапом після розроблення та введення в дію регуляторного акта є  відстеження його результативності.

    Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших аспектів державної регуляторної політики, який передбачає систематичний аналіз прийнятих регуляторних актів з метою визначення їх ефективності та доцільності.

    Відповідно до статті 10 Закону відстеження результативності обов'язково проводиться щодо кожного регуляторного акту, та включає в себе заходи з базового, повторного та періодичного відстеження результативності.

    З цією метою стосовно кожного акта здійснюються послідовно базове, повторне та періодичні відстеження результативності. За звітний період  підготовлено 30 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, а саме: базових - 12, повторних - 10, періодичних - 8.

    З метою оцінки стану впровадження регуляторних актів та досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті, стосовно кожного регуляторного акта здійснюється базове відстеження результативності його дії з оприлюдненням відповідного звіту.

    Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності  або більшістю його положень.

    Проведення повторних та періодичних відстежень результативності регуляторних актів здійснюється у відповідності до затвердженого Плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, який оприлюднюється на офіційному веб - порталі міської ради у рубриці «Планування регуляторної діяльності».

    Результати проведеного відстеження результативності можуть бути підставою для перегляду регуляторного акта і внесення змін до нього або навіть скасування його дії.

   Для систематизації регуляторних актів проводиться робота з формування та доповнення реєстру діючих регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом, який також розміщено на офіційному порталі міської ради.

   Подальше впровадження державної регуляторної політики неможливо без  дотримання ще одного із  принципів регуляторної політики -  послідовності регуляторних процесів на усіх етапах підготовки регуляторних актів. Реалізація цього принципу забезпечується плануванням  проектів  регуляторних актів.

   Тому з цією метою і відповідно до діючого  законодавства  розроблені та затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету на наступний  календарний рік. Так,  відповідно до статті 7 Закону План діяльності з підготовки проектів регуляториних актів міської ради затверджено рішенням  міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-22, а План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради затверджено рішенням виконавчого комітету від 31 жовтня  2017 року № 492. Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік  оприлюднені на офіційній  веб-сторінці міської ради мережі Інтернет  та у міській газеті «Чернігівські новини: Сім днів».

   Також у місті продовжується діяльність по реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва, яка спрямована на забезпечення максимальної прозорості прийняття рішень з обов’язковим використанням оновленої Методики проведення обгрунтованого аналізу впливу регуляторного акта, в якій визначено розрахунок проведення «М-тесту» (оцінки витрат та економічних вигод) відповідно до змін чинного законодавства.

     Впровадження такої Методики, а саме від якості та чіткості її виконання  і залежить ефективність здійснення регуляторної політики  та усунення перешкод для розвитку підприємницької та інноваційно-інвестиційної діяльності.

     З цією метою розроблено та виконуються відповідні розділи Програми підтримки малого та середнього підприємництва у місті Чернігові на 2017-2020 роки, які спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

   В реалізації заходів цієї Програми особлива увага і надалі приділятиметься залученню представників підприємницьких структур і громадських організацій до процесу регулювання та обговорення проектів регуляторних актів у сфері підприємництва щодо впорядкування та систематизації нормативно-правової бази.

   Разом з тим, з метою дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів - рішень Чернігівської міської ради, проводиться тісна співпраця з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, туризму та інвестиційної діяльності, яка проводить фахову експертизу проектів рішень та готує експертні висновки про відповідність їх вимогам статей 4 та 8 Закона.

   Суб'єктам господарювання постійно надається інформаційно-консультативна  допомога, напрацьовуються форми співпраці з розробниками регуляторних актів та суб'єктами господарювання з питань організації і реалізації державної регуляторної політики.

   В цілому стан реалізації державної регуляторної політики у місті визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження її принципів дозволяє враховувати баланс інтересів влади та суб'єктів господарювання.

     Робота Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету буде і надалі  спрямована на прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на поліпшення умов для розвитку  підприємницької  та  господарської  діяльності,  з  обов'язковим забезпеченням відкритості, гласності, доступності нормативно - правової інформації та участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів.  


 

Міський голова                                                                                                     В. А. Атрошенко

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!