Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
20 травня 2014 р.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2013 році

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2013 році

     

Державна регуляторна політика - це постійний та послідовний курс органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на впровадження оптимального державного управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності. Державна регуляторна політика відкриває нові методичні та практичні підходи до оптимізації, послідовності, передбачуваності та стабільності відносин держави із суб’єктами господарювання.

Головною метою впровадження засад державної регуляторної політики у сфері господарювання є подолання бар’єрних підходів до державного регулювання, розробка і застосування альтернативних методів державного регулювання, які більше базуються на засобах економічного стимулювання і дають можливості досягати тих же цілей з більшими вигодами й меншими витратами для суб’єктів господарювання, держави і суспільства.

Реалізація державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у звітному періоді проводилась з дотриманням вимог, визначених Законом  України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі-Закон), постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", інших нормативних документів  з питань державної регуляторної політики щодо забезпечення системності та послідовності прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності, публічності та прозорості реалізації державної регуляторної політики.

Протягом звітного періоду діяльність міської ради та її виконавчого комітету була спрямована на подальше вдосконалення правового регулювання господарських відносин, адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, а також на:

- безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;

- підвищення ефективності регулювання господарської діяльності через оптимізацію регуляторних рішень на стадії їх планування;

- встановлення єдиного системного підходу до етапів проходження регуляторних актів;

- підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

- залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Важливим принципом запровадження дієвого регуляторного механізму виступають прозорість і відкритість регуляторних процесів, урахування громадської думки на всіх етапах підготовки та прийняття регуляторних актів.

З цією метою на офіційній веб-сторінці міської ради функціонує розділ "Регуляторна політика", у рубриках якого розміщуються проекти регуляторних актів, аналізи їх регуляторного впливу, перелік діючих регуляторних актів,  а також звіти про відстеження їх результативності.  

На виконання статті 7 Закону та  реалізації одного з принципів державної регуляторної політики - принципу передбачуваності - протягом 2013 року підготовка та розробка проектів регуляторних актів здійснювалася  відповідно до затверджених наприкінці 2012 року Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, які були оприлюднені  на офіційній  веб-сторінці міської ради і надруковані у міській газеті "Чернігівські відомості". З метою впорядкування регуляторної діяльності, упродовж року  у разі необхідності до Планів вносилися відповідні зміни та доповнення.

Усі проекти рішень, що мають ознаки регуляторних актів, проходять встановлену законодавством процедуру їх розробки та прийняття. Визначення однозначного та чіткого порядку при розробленні регуляторних актів сприяє належному та повному виконанню вимог та норм Закону.

Відповідно до затвердженого Плану на 2013 рік було підготовлено та прийнято такі регуляторні акти:

- рішення міської ради від 7 червня 2013 року "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернігова";

-  рішення  міської ради від 7 червня 2013 року "Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Чернігова";

-  рішення міської ради від 7 червня 2013 року "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 24 червня 2011 року "Про місцеві податки і збори";

 -  рішення міської ради від 30 вересня 2013 року "Про внесення змін та доповнень до Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова;

-    рішення міської ради від 29 листопада 2013 року "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 24 червня 2011 року "Про місцеві податки і збори";

-   рішення виконавчого комітету міської ради від 21 жовтня 2013 року №306 "Про встановлення розміру плати за послуги з оформлення документації, пов’язаної з благоустроєм м.Чернігова";

-    рішення виконавчого комітету міської ради від 20 грудня 2013 року №383 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 травня 2011 року №143 "Про Порядок користування об’єктами благоустрою у м.Чернігові".

Крім того, наприкінці року була розпочата регуляторна процедура трьох  проектів регуляторних актів міської ради - проекту рішення міської ради "Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на території міста Чернігова" , проекту рішення міської ради "Про затвердження Положення Про порядок передачі в комунальну власність територіальної громади м.Чернігова об'єктів соціальної інфраструктури" та проекту рішення виконавчого комітету міської ради "Про Деальний план території третього мікрорайону житлового району "Масани".

Вищезазначені проекти рішень було затверджено на сесії Чернігівської міської ради 6 березня 2014 року та  виконавчим комітетом  міської ради від 20 січня 2014 року № 1 і  оприлюднено у газеті "Чернігівські відомості".  

При розробці зазначених  проектів регуляторних актів  було дотримано один із головних принципів державної регуляторної політики - прозорість та врахування громадської думки, відкритість для фізичних і юридичниї осіб, їх обєднань  та обов'язковий розгляд наданих ними зауважень та пропозицій.   

По всім прийнятим регуляторним актам було дотримано типовий порядок, передбачений діючим законодавством про регуляторну діяльність, а саме: підготовка проектів регуляторних актів з відповідними аналізами їх регуляторного впливу і своєчасним  оприлюдненням.

Важливим етапом після розроблення та введення в дію регуляторного акта є  відстеження його результативності. Тому заходи з відстеження   результативності, які проводяться відповідно до вимог чинного законодавства спрямовані на оцінку стану впровадження  та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті. Залежно від того чи будуть вони досягнуті, регуляторний акт буде ефективним або неефективним. З цією метою стосовно кожного акта   здійснюються послідовно базове, повторне та періодичні відстеження  результативності. За звітний період підготовлено 25 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, а саме: базових відстежень - 7, повторних – 13, періодичних -5. Аналіз повторних і періодичних відстежень свідчить про те, що прийняття регуляторних актів показали достатній рівень досягнення визначених цілей і результати реалізації їх положень мають позитивну динаміку.

Також діяльність з відстеження результативності регуляторних актів передбачає систематичний аналіз прийнятих регуляторних актів  з метою визнання ефективності та доцільності впровадженого регулювання. Результати проведення  саме таких відстежень являються  підставою для перегляду регуляторного акта та внесення  до нього змін або, навіть, скасування його дії.

З метою впорядкування регуляторної діяльності створено відповідний реєстр діючих регуляторних актів з термінами відстеження їх результативності, який у разі прийняття нових та скасування діючих     рішень постійно коригується і оновлюється.

Також, для дотримання прозорих і обгрунтованих умов у реалізації регуляторної політики розроблено та затверджено План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на наступний календарний рік, який розміщено на офіційній сторінці міської ради у рубриці "Планування регуляторної політики" розділу "Регуляторна політика" мережі Інтернет.

Аналіз сучасного стану функціонування сфери підприємництва свідчить про те, що подальший його розвиток неможливий без ефективної державної регуляторної політики. Тому для створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу і виконуються заходи відповідних розділів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2013-2014 роки.

Суб'єктам господарювання постійно надається інформаційно - консультативна допомога, напрацьовуються форми співпраці з розробниками регуляторних актів та суб'єктами господарювання  з питань організації і реалізації державної регуляторної політики.

Подальше впровадження державної регуляторної політики неможливо без дотримання іще одного із  основних принципів регуляторної політики - систематизації та публічності регуляторних процесів на усіх етапах підготовки та прийняття регуляторних актів. Реалізація цього принципу  забезпечується  плануванням  та оприлюдненням  проектів регуляторних актів.  Тому з цією метою і відповідно до діючого  законодавства  розроблені та затверджені рішенням тридцять п'ятої сесії  шостого скликання Чернігівської міської ради від 29 листопада 2013 року і рішенням виконавчого комітету міської ради від 18 листопада 2013 року № 325 Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік та оприлюднені на офіційній веб-сторінці міської ради і у міській газеті  "Чернігівські відомості".

Робота щодо подальшого вдосконалення реалізації державної регуляторної політики у місті й надалі буде спрямована на прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності.

 

 

 

 Міський голова                                                                                О. В. Соколов

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!