Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
2 липня 2013 р.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2012 році

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2012 році

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2012 році відповідно до завдань, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), мета яких - прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Здійснення державної регуляторної політики є одним із важливих напрямків роботи міської ради та її виконавчого комітету, який спрямовано на подальше впровадження засад державної регуляторної політики на території міста, забезпечення відповідності регулювання господарських відносин згідно з вимогами чинного законодавства, поліпшення умов для розвитку господарської діяльності та на вирішення наступних завдань:

- забезпечення прозорості діяльності регуляторного органу при здійсненні заходів державної регуляторної політики;

- недопущення прийняття нових регулювань, які не відповідають принципам державної регуляторної політики;

- приведення регуляторних актів у відповідність із принципами державної регуляторної політики та підвищення рівня якості аналізів регуляторного впливу;

- поліпшення регулювання господарських відносин, яке забезпечується залученням до обговорення проектів регуляторних актів суб'єктами господарювання.

З метою впровадження норм Закону Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2012 року вжито дієвих заходів щодо забезпечення прозорості процедури прийняття рішень, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації регуляторної політики, дотримання норм і процедур при її здійсненні.

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх після проходження всіх процедур, визначених Законом.  

Для реалізації одного з принципів регуляторної політики - принципу послідовності та передбачуваності - протягом 2012 року здійснювалась розробка проектів регуляторних актів відповідно до Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, які були затверджені та оприлюднені наприкінці 2011 року. З метою впорядкування регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету у разі необхідності до Планів вносились відповідні зміни та доповнення.

Так, за звітний період, з урахуванням внесених доповнень, План діяльності Чернігівської міської ради складався з 21 проекту, а План діяльності виконавчого комітету - з 8 проектів регуляторних актів.

Усі проекти регуляторних актів готувались та вносились на розгляд сесії міської ради та її виконавчого комітету з дотриманням норм та системи процедур, визначених Законом та постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".

Таким чином, протягом звітного періоду підготовлено та ухвалено десять регуляторних актів, з яких дев'ять - рішень Чернігівської міської ради та одне - рішення виконавчого комітету міської ради. Основні питання прийнятих рішень стосувались перегляду ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, вирішення питань пов’язаних з плануванням та забудовою міста, удосконалення порядку оформлення оренди об'єктів комунальної власності, встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, розробки Порядку організації роботи Центру надання адміністративних послуг міста тощо.  

Одним із основних принципів згідно із Законом є прозорість процедури прийняття рішень, їх обґрунтованість та публічність. З цією метою на офіційній веб-сторінці міської ради функціонує розділ "Регуляторна політика", на якій постійно та своєчасно розміщуються Плани підготовки проектів регуляторних актів, доповнення до них, безпосередньо проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, реєстр діючих регуляторних актів та ін.

Крім того, усі прийняті регуляторні акти висвітлюються у газеті міської ради "Чернігівські відомості".

Для визначення доцільності та ефективності впровадження певних регулювань, а також гласності та відкритості у реалізації регуляторної політики, здійснюються заходи з відстеження результативності чинних регуляторних актів.  

Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших аспектів державної регуляторної політики, який передбачає систематичний аналіз прийнятих регуляторних актів з метою визнання їх ефективності та доцільності. Результатом цих відстежень може бути перегляд чинних регуляторних актів з подальшим внесенням до них змін або їх скасування .

З метою створення прозорих, обґрунтованих умов у реалізації регуляторної політики, а також проведення моніторингу результативності дії регуляторних актів, розроблено та затверджено План-графік відстеження результативності актів, який розміщено на офіційній сторінці Чернігівської міської ради мережі Інтернет у розділі "Нагальні питання".

Протягом року проведено відстеження результативності 27 чинних регуляторних актів Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.

Так, відповідно до вимог статті 10 Закону до кожного проекту регуляторного акта готуються базові відстеження результативності, а стасовно вже діючих регуляторних актів - повторні та періодичні відстеження. Як результат - за звітний період підготовлено 37 відстежень результативності регуляторних актів, а саме: базових відстежень - 10, повторних - 19, періодичних - 8. Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати.

Для систематизації регуляторних актів постійно проводиться робота з формування та доповнення реєстру діючих регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом. З метою координації роботи влади з представниками бізнесових кіл у запровадженні єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва протягом звітного періоду проводилась робота щодо виконання заходів відповідних розділів Програми підтримки малого підприємництва у місті Чернігові на 2011-2012 роки, спрямованих на забезпечення відкритості та прозорості підготовки проектів регуляторних актів.  

На сесії міської ради 26 грудня 2012 року затверджено Програму підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2013-2014 роки.

Програма підтримки малого та середнього підприємництва у місті Чернігові розроблялася з урахуванням проблемних питань, які існують на місцевому рівні та направлена на їх вирішення і сприятиме підвищенню ролі малого та середнього підприємництва у соціально-економічному розвитку міста, ефективності підприємницької діяльності та створенню соціальної стабільності. Особлива увага і надалі приділятиметься залученню представників підприємницьких структур і громадських організацій до процесу регулювання та обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на розвиток системи правового захисту діяльності суб’єктів підприємництва.

Суб'єктам господарювання постійно надається інформаційно - консультативна допомога, напрацьовуються форми співпраці з розробниками регуляторних актів та суб'єктами господарювання з питань організації і реалізації державної регуляторної політики.

Крім того, проводяться та надаються консультації громадським організаціям та об'єднанням суб'єктів господарювання щодо актуальних питань регулювання певних сфер господарської діяльності.

Одним із основних напрямків державної регуляторної політики є здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Відповідно до статті 7 Закону рішенням двадцять сьомої сесії шостого скликання Чернігівської міської ради від 30 листопада 2012 року та рішенням виконавчого комітету міської ради від 19 листопада 2012 року № 296 затверджено Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік та оприлюднено на офіційній веб-сторінці міської ради і у міській газеті "Чернігівські відомості".

Підводячи підсумки за 2012 рік, Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, удосконаленню правового регулювання господарських відносин, збалансованості, доцільності, ефективності, прозорості регуляторних актів. Також з'явилися позитивні тенденції у виконанні вимог із проведення відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів.

Завданнями влади з питань здійснення регуляторної політики надалі залишаються:

- врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об'єднань щодо необхідності вдосконалення регуляторних актів;

- подальша підтримка діалогу між міською владою і суб'єктами господарювання у регуляторній діяльності та недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними та економічно недоцільними.

У цілому стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності у місті визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження принципів регуляторної політики дозволяє враховувати баланс інтересів влади та суб'єктів господарювання.

Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!