Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
1 листопада 2010 р.

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради


Адреса:

вул. Княжа, 9, м. Чернігів, 14000 

Години приомадяйому грн:

начальник управління – понеділок 9:00-13:00, 14:00-16:00

Телефони:

відділ культури - (0462) 777-109, 777-051;

відділ туризму та промоції міста - (0462) 675-035;

централізована бухгалтерія - (0462) 676-760.

Електронна адреса:

[email protected]  

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

         

Завданнями Управління є:

- Реалізація державної політики у галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини у місті.

- Безпосередня участь у розробці та виконанні державних та місцевих програм з питань розвитку культури, туризму (внутрішнього та зовнішнього), охорони культурної спадщини.

- Участь у розробці проєктів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і місцевих програм.

- Участь у реалізації міжнародних проєктів та програм у сфері культури та мистецтв, музейної політики, бібліотечної та клубної справи, а також туризму, охорони культурної спадщини, вивезення-ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики тощо.

- Виготовлення в установленому законом порядку, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій.

- Участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, фестивалів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо у сфері культури та туризму.

- Створення сприятливих умов для розвитку професійного та аматорського мистецтва, вирішення питань, пов’язаних із самодіяльною творчістю мешканців мікрорайонів міста усіх вікових категорій.

- Захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та туризму.

- Аналіз потреби у працівниках у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини.

- Вирішення питань поліпшення матеріально-технічної бази закладів, установ культури та туризму комунальної власності.

- Надання організаційно-методичної допомоги закладам, підприєм-ствам, установам та організаціям у галузі культури, туризму та промоції міста.

- Здійснення заходів щодо поширення позитивної інформації про місто на державному та міжнародному рівнях.

- Формування позитивного іміджу міста Чернігова.

- Розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України у туристичній сфері, участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів у туристичній сфері.

- Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери.

- Розробка заходів зі стимулювання дитячого, молодіжного, сімейного туризму, а також вироблення нових конкурентоздатних туристичних продуктів.

- Забезпечення належних умов безпеки туристів, захисту їх прав та законних інтересів.

- Розробка пропозицій щодо збільшення надходжень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади, забезпечення зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації туристичного продукту на зовнішньому і внутрішньому ринках.

- Сприяння розвитку туристичної інфраструктури міста, участь у розробці та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва у туристичній сфері.

- Сприяння роботі спілок, товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері туризму.

- Заохочення новаторських тенденцій та експериментальних проєктів у сфері туризму.

- Сприяння у формуванні кадрового потенціалу галузі та створенні системи підвищення кваліфікації кадрів індустрії гостинності.

- Сприяння міжнародному співробітництву, обміну досвідом, розробка і реалізація програм та проєктів з питань туризму і промоції міста, налагодження співпраці з органами влади, організаціями, професійними асоціаціями і спілками, у тому числі з України та інших країн.

 

        Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

- У межах компетенції розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

- Організовує виконання нормативно-правових актів та програм з питань культури, промоції та мистецтв, туризму та рекреаційної діяльності, культурно-просвітницької роботи.

- Здійснює за дорученням Чернігівської міської ради, її виконавчого комітету та Чернігівського міського голови роботу з підготовки проєктів угод, договорів, меморандумів, у тому числі на міжнародному рівні, протоколів
про наміри врегулювання питань культури, туризму та промоції міста.

- Розробляє проєкти програм щодо розвитку галузі культури та мистецтва, народної творчості, а також охорони культурної спадщини, позашкільної мистецької освіти, бібліотечної справи, соціально-культурного розвитку міста, просування туристично-рекреаційного потенціалу міста та інших питань, віднесених до компетенції Управління.

- Вносить пропозиції до Чернігівської міської ради щодо створення, реорганізації та ліквідації в установленому порядку закладів, установ культури та туризму.

- Забезпечує взаємодію з постійними комісіями Чернігівської міської ради, управліннями, відділами та іншими виконавчими органами Чернігівської міської ради з питань, віднесених до компетенції Управління.

- Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, які виділяються з бюджету Чернігівської міської територіальної громади, на утримання установ культури, розвиток культурологічної галузі, а також туристичної, що включає обов’язково промоцію міста та проведення тематичних міських та Всеукраїнських фестивалів, свят, зустрічей.

- Забезпечує розподіл бюджетних коштів у межах затвердженого річного бюджету.

- Розробляє механізми залучення додаткових джерел фінансування в галузі культури, туризму та промоції міста.

- Надає пропозиції стосовно обсягу фінансування бюджету Чернігівської міської територіальної громади на розвиток галузі культури, туризму, промоції та міжнародної діяльності, закладів, установ культури та туризму комунальної власності.

- Здійснює контроль за використанням коштів закладами, установами культури та туризму комунальної власності.

- Здійснює передачу в оренду приміщень закладів, установ культури та туризму комунальної власності відповідно до чинного законодавства України.

- Створює умови для розвитку професійного та аматорського музичного, хореографічного, образотворчого мистецтва загалом, народної творчості зокрема.

- Організовує та проводить, у межах своєї компетенції, мистецькі конкурси, фестивалі, виставки, пленери, концерти та інші заходи, що стосуються забезпечення культурного дозвілля мешканців та гостей міста.

- Сприяє проведенню масових заходів (фестивалів, концертів, конкурсів, парадів, круглих столів тощо), які мають на меті залучення туристів до міста, а також популяризацію позитивної інформації про Чернігів
на державному та міжнародному рівнях.

- Ініціює створення та організовує роботу при Управлінні дорадчо-консультативних органів: Художньої ради та Туристичної ради.

- Сприяє виробленню та просуванню відомостей про туристично-рекреаційний потенціал міста на міському, державному та міжнародному рівнях.

- Налагоджує та розвиває співробітництво із засобами масової інформації щодо всебічного висвітлення питань, які належать до компетенції Управління.

- Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері культури, туризму та промоції міста.

- Забезпечує створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, туристичної індустрії, екскурсійної діяльності, розвитку інфраструктури туристичної галузі.

- Розробляє рекомендації для виконавчих органів Чернігівської міської ради щодо створення сприятливого культурного та туристичного середовища в місті.

- Сприяє вирішенню питань соціально-культурного розвитку міста.

- Готує пропозиції щодо заохочення благодійництва в культурно- мистецькій сфері.

- Сприяє функціонуванню та розвитку мережі громадських музеїв.

- Підвищує рівень конкурентоспроможності та якості туристичних послуг відповідно до сучасних тенденцій розвитку туристичної сфери.

- Бере участь через своїх представників у роботі комісій, утворених при Чернігівській міській раді, її виконавчого комітету та інших органів з питань, віднесених до компетенції Управління.

- Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до компетенції Управління.

- Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до компетенції Управління, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

- Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення Чернігівського міського голови, рішення Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.

- У межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством України.

 

Начальник управління:

Шевчук Олександр Іванович

Заступник начальника управління-начальник відділу туризму та промоції міста:

Литвин Катерина Андріївна

Начальник відділу культури:

Журавльова Юлія Юріївна

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії:

Доброходова Наталія Сергіївна

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!