Офіційний веб-портал
Чернігівської міської ради

Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія сайту
Знайти
29 грудня 2010 р.

Конкурси проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей та молоді міста

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 6 травня 2015 року № 118-р

 

 Порядок

проведення конкурсів проектів програм,

розроблених інститутами громадянського суспільства, стосовно дітей та молоді міста Чернігова

1. Цим Порядком регламентується проведення конкурсів проектів програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, стосовно молоді та дітей міста Чернігова (далі – конкурси), а також критерії визначення переможців конкурсів для розподілу коштів, які передбачаються у міському бюджеті на реалізацію соціальних програм стосовно дітей та молоді.

2. Метою проведення конкурсів є спрямування коштів міського бюджету на виконання програм, які забезпечать ефективне розв'язання соціальних проблем дітей та молоді міста.

3. Періодичність проведення конкурсу визначається в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

4. Проекти програм повинні:

- відповідати пріоритетним напрямкам реалізації в місті державної політики стосовно дітей та молоді;

- спрямовуватися на розв'язання соціальних проблем дітей та молоді міста;

- забезпечувати ефективність виконання;

- передбачати економічність форм і методів виконання, а також очікуваний результат;

- забезпечувати поєднання бюджетних і позабюджетних коштів;

- поєднувати ініціативу виконавців програми з їх відповідальністю за виконання та ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

5. Організатором конкурсів є відділ у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради. 

6. Організатор конкурсів може залучати до їх проведення інші, не заборонені законодавством, джерела фінансування, розподіл яких здійснюється відповідно до цього Порядку.

7. Оголошення про конкурси публікуються в газеті «Чернігівські відомості», в яких повинні міститися:

- перелік пріоритетних соціальних проблем дітей та молоді, визначений відділом у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради, за узгодженням із секретарем Чернігівської міської ради;

- обсяги бюджетного та додаткового фінансування програми;

- термін та адреса подання конкурсної документації (відповідно до п. 12 цього Порядку).

8. Для розгляду проектів програм утворюється консультативно-дорадчий орган – комісія з проведення конкурсів (конкурсна комісія) у складі 11 осіб. У своїй діяльності комісія керується актами законодавства та цим Порядком.

9. Комісію з проведення конкурсів очолює секретар Чернігівської міської ради. Заступником голови конкурсної комісії є начальник відділу у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради. До складу конкурсної комісії можуть входити представники відділу у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради, Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фінансового управління Чернігівської міської ради, а також представники інших управлінь та відділів Чернігівської міської ради, місцевих органів виконавчої влади, депутати міської, Деснянської та Новозаводської районних у місті Чернігові рад, фахівці, науковці, представники інших інститутів громадянського суспільства.

Кількість представників інститутів громадянського суспільства у складі конкурсної комісії повинна становити не менше, ніж третину її складу.

Член комісії, який є членом інституту громадянського суспільства, що подала проект програми на конкурс, або розробником чи виконавцем однієї з програм, не бере участі в голосуванні стосовно проекту цієї програми.

 10. Для участі у конкурсах допускаються проекти програм, що розроблені та подані інститутами громадянського суспільства, які є юридичними особами, чия діяльність в рамках поданого проекту розповсюджується на мешканців міста Чернігова та є легалізованими в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс, а також у разі надання інститутами громадянського суспільства гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не меншому 25% від загальної суми бюджету проекту програми.

 11. Проект програми не допускається до подальшої участі у конкурсі у разі, коли:

- подано недостовірну інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства та її спроможність реалізувати проект програми;

- надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу;

- громадська організація,  яка  розробила  та   подала   проект програми, перебуває в стадії припинення діяльності;

- проект програми подано після закінчення встановленого терміну;

- конкурсна документація подана не в повному обсязі;

- проект програми не передбачає рівня реалізації відповідного статусу організатора конкурсу.

 12. Конкурсна документація складається із:

- заявки на участь у конкурсі, складеної за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

- копії документу, що підтверджує легалізацію інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності); 

- копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);

- проекту програми та кошторису витрат для його реалізації (5 примірників та електронна версія) за формами згідно з додатками 2, 3 до Порядку;

- рішення керівного органу інституту громадянського суспільства про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (у разі наявності).

Конкурсна документація повинна бути підготовлена українською мовою.

 13. Конкурсна документація приймається відділом у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради за адресою та у термін, визначений в оголошенні про проведення конкурсу.

Під час прийняття конкурсної документації видається довідка, в якій зазначаються дата і перелік прийнятих документів.

Після закінчення терміну  прийняття  конкурсної  документації конкурсна  комісія на своєму засіданні складає протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок.

14. Копіювання та розповсюдження тексту проекту програми, що подається на конкурс, здійснюється лише за згодою інституту громадянського суспільства, який розробив цей проект.

15. Конкурсна документація інститутам громадянського суспільства не повертається, крім випадків, коли проект програми не допущено до участі в конкурсі.

 16. Для проведення фахової оцінки проектів програм конкурсна комісія може залучати експертів. Експерти працюють на громадських засадах. Список експертів визначається конкурсною комісією за поданням організатора конкурсу.

Не може бути експертом особа, яка є членом інституту громадянського суспільства, що подала проект програми на конкурс, або розробником чи виконавцем однієї з програм.

 17. Конкурси проводяться у два етапи:

1) попередня кваліфікація;

2) визначення переможців.

 18. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсну документацію у тижневий термін після завершення її подання і визначає технічну, організаційну та фінансову спроможність кожного претендента на реалізацію поданого ним проекту програми.

 19. У разі потреби за рішенням конкурсної комісії може бути проведено перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній документації.

 20. На підставі конкурсної документації та за результатами зазначеної у пункті 19 цього Порядку перевірки (у разі її проведення) конкурсна комісія визначає проекти програм, які можуть брати участь у другому етапі конкурсу.

21. У разі, коли до участі у конкурсі допущено лише один проект програми або не допущено жодного, конкурсна комісія має право прийняти рішення про продовження терміну прийняття конкурсної документації. Цей термін не повинен перевищувати 30 календарних днів після ухвалення конкурсною комісією такого рішення.

 22. На другому етапі конкурсна комісія, враховуючи наявні висновки експертів, визначає проекти програм, які можуть претендувати на часткове фінансування з міського бюджету.

Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за наступними критеріями:

- відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

- відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);

- очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання програми;

- рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

- наявність можливості продовження виконання програми (реалізації проекту, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

  Конкурсна комісія на підставі обговорення членами конкурсної комісії, а також результатів експертної оцінки проектів програм, приймає рішення про визначення переможців конкурсу з рекомендацією про обсяги виділення бюджетних та, у разі залучення, додаткових коштів на реалізацію цих проектів програм. Результат голосування щодо підтримки проекту визначається більшістю (50% + 1) голосів «за», враховуючи письмові резюме членів комісії (в разі їх відсутності на засіданні), які додаються до протоколу. При рівних голосах «за» і «проти» (або «утримався»), вирішальним є голос головуючого засідання конкурсної комісії.

 23. Рішення конкурсної комісії оформлюється відповідним протоколом, в якому зазначаються найменування громадських організацій, назви проектів програм-переможців та суми коштів, рекомендованих комісією для їх реалізації.

Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

 24. Під час розгляду питання про визначення переможців конкурсів на засідання конкурсної комісії в разі потреби можуть запрошуватися експерти без права голосу.

 25. Про своє рішення щодо визначення переможців конкурсна комісія повідомляє інститути громадянського суспільства у двотижневий термін після його прийняття.

Рішення про визначення переможців конкурсу підлягає оприлюдненню протягом місяця після його прийняття.

 26. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсів є остаточним.

 27. За результатами конкурсів відділ у справах сім'ї та молоді міської ради спільно з інститутами громадянського суспільства-переможцями відповідних конкурсів готує документацію щодо фінансування програми, укладає з ними угоди про співробітництво щодо реалізації програм.

Офіційним представником Чернігівської міської ради у стосунках з організаціями-переможцями конкурсів щодо виконання угоди про співпрацю є відділ у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради.

З метою забезпечення надання ефективної методичної, організаційної, інформаційної допомоги інститутам громадянського суспільства-переможцям конкурсів у реалізації їх програм, а також дієвого контролю за дотриманням цілей програм, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів з числа працівників відділу у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради призначаються куратори відповідних програм.

 28. Хід і результати виконання програм, визначених переможцями конкурсу, висвітлюються відділом у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради у засобах масової інформації. 

 29. Про підсумки проведення конкурсів, виконання програм, а також використання коштів міського бюджету відділ у справах сім'ї та молоді Чернігівської міської ради інформує міського голову щороку до 1 березня.


Анонси та оголошення

Онлайн трансляції
Бюджет участі
Місто легенд
Створення ОСББ
Чернігів, купуй рідне!