Четвер 23 листопада 2017 р. 05:38 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу

Центр зайнятості

1. Основні види соціальних послуг, які надає державна служба зайнятості роботодавцям

Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.

Надання допомоги в укомплектуванні підприємств персоналом, необхідними працівниками.

Здійснення підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.

Інформування роботодавців відповідно до профілю підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.

Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця у навчальних закладах та безпосередньо на виробництві.

Стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Задоволення потреб роботодавців у тимчасових працівниках шляхом участі в організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Консультування щодо виконання певних норм законодавства про працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, у тому числі з питань масового вивільнення працівників, працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, з питань використання праці іноземців тощо.

Здійснення комплексу спеціальних заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників.

Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб для інформування про їхні права, обов'язки, відповідальність у сферах праці та зайнятості та визначення спільних дій з метою прискорення працевлаштування шукачів роботи.

                               Послуги надаються державною службою зайнятості безкоштовно

Консультацію щодо надання послуг Ви можете отримати

в Чернігівському центрі зайнятості

 

2. Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць

Новим Законом України «Про зайнятість населення», який набрав чинності із 1 січня 2013 року, передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, зокрема, молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, шляхом виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу.

Компенсація виплачується щомісячно протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження її зайнятості упродовж двох років.

При цьому право на компенсацію мають роботодавці, у яких відсутня заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та яких не визнано банкрутом або стосовно них не порушено справу про банкрутство. Компенсація надається на один рік за умови, що працівника не буде звільнено також упродовж наступного року. Однак, у випадку звільнення з ініціативи роботодавця, останній повертає отримані кошти в повному обсязі або працевлаштовує на це робоче місце іншого безробітного.

Важливим законодавчим нововведенням є також стимулювання суб'єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки. Так, суб'єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних на два роки, протягом року може отримувати щомісячну компенсацію в розмірі єдиного внеску. При цьому працівники, які були прийняті на роботу з виплатою компенсації, не можуть бути звільнені з ініціативи роботодавця.

 

3. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

На виконання Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України затвердив постановою від 20 березня 2013р.№175 Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. Відповідно до цього нормативно-правового акту організація громадських робіт здійснюється місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів із залученням на добровільних засадах роботодавців.

Місцеві органи влади щороку відповідно до територіальних програм зайнятості населення та інших відповідних програм приймають рішення щодо організації громадських робіт, визначають види робіт, роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт, та інформують їх про прийняте рішення. Місцеві органи влади доводять територіальним органам інформацію про прийняте рішення і обсяги коштів, необхідних для фінансування організації громадських робіт.

Види громадських робіт визначаються місцевими органами влади за критеріями:

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

Організація і проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації, який укладається між територіальним органом і роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади, на строк в межах відповідного бюджетного періоду. У разі коли роботодавцем є місцевий орган влади, зазначений договір укладається між місцевим органом влади і територіальним органом.

У договорі про організацію громадських робіт та фінансування їх організації обов’язково зазначаються права та обов’язки сторін, відповідальність сторін, порядок фінансування організації громадських робіт, порядок внесення змін та умови розірвання, припинення договору.

У договорі про організацію громадських робіт та фінансування їх організації, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати, обов’язково визначаються, зокрема, право територіального органу проводити перевірку цільового використання коштів, що спрямовуються на фінансування організації таких громадських робіт, та обов’язок роботодавця надавати під час такої перевірки необхідні документи і пояснення, а у разі виявлення факту нецільового використання коштів - повернути суму, використану не за призначенням, з урахуванням індексації на рівень інфляції.

Невід’ємною частиною договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації є кошторис витрат із фінансування організації громадських робіт - фінансовий план використання коштів на організацію громадських робіт з визначенням обсягу та напрямів їх використання.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел шляхом їх спрямування на:

-              оплату основної та додаткової заробітної плати осіб;

-              сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема у період тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору;

-              оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору;

-              оплату проїзду в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку осіб, які беруть участь у громадських роботах;

-              плату медичного та наркологічного огляду (у разі потреби);

-              придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування.

Витрати з оплати праці та нарахування єдиного внеску сумарно повинні становити не менш як 80 відсотків загальної суми, зазначеної у кошторисі витрат із фінансування організації громадських робіт.

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.

Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

Перерви в громадських або інших роботах тимчасового характеру тривалістю не більше 8 годин на місяць, що надаються з урахуванням часу на проїзд зареєстрованим безробітним для відвідування територіальних органів з метою пошуку роботи, а у разі наявності пропозицій щодо підходящої роботи - для відвідування роботодавців, підлягають оплаті за рахунок коштів, передбачених для фінансування організації таких робіт.

У строки, визначені в договорі про організацію громадських робіт та фінансування їх організації, роботодавець надає територіальному органу довідку про виконання громадських робіт особами, направленими територіальним органом.

Відповідальність за цільове використання коштів, що спрямовуються на фінансування організації громадських робіт, покладається на сторони договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації.

Відповідальність за відповідність громадських робіт інтересам територіальної громади та належність їх до суспільно корисних робіт покладається на місцеві органи влади.

На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях. Роботодавці подають територіальним органам інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць, відповідно до якої територіальні органи здійснюють направлення осіб.

З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю.

 

4. Підготовка кадрів

 Професійне навчання на робочому місці надає можливість підготувати персонал з числа претендентів на вакансію з урахуванням вимог конкретного робочого місця:

- навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та програмами з урахуванням специфіки виробництва;

- ті, хто бажатимуть працевлаштуватися на вашому підприємстві, зможуть адаптуватися до трудового колективу та закріпитися на новій роботі після закінчення навчання;

- ефективності навчання сприяє залучення наставників, досвідчених висококваліфікованих працівників, представників трудових династій;

- виробниче навчання і практика організовуються відповідно до особливостей виробництва;

- за рахунок зменшення обсягу теоретичного курсу скорочується загальний термін навчання.

 

Шановні роботодавці!

 Якщо ви зацікавлені в працівниках, котрі набули професійних знань, потрібних саме вашому виробництву, зверніться до центру зайнятості, і на Ваше замовлення організують навчання претендентів на роботу безпосередньо на Вашому або спорідненому підприємстві.

Служба зайнятості запрошує вас до участі у розробленні навчальних планів та програм, які відображатимуть сучасні технології та особливості вашого виробництва.

Оплата праці кваліфікованого спеціаліста, який проводить теоретичні консультації, та інструктора-наставника за проведення виробничого навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

5.Cтажування студентів

Кабінет Міністрів України 16 січня 2013 року №20 прийняв постанову, якою затверджено

Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях та Типову форму договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях.

Порядок визначає механізм укладення студентами вищих та учнями професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання договорів про стажування у вільний від навчання час.

Основними положеннями цього Порядку є:

• Вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з підприємствами надають студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів інформацію про можливість стажування. Підприємство може включати проведення стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів до договору про підготовку кваліфікованих кадрів, що укладається навчальним закладом та підприємством - замовником підготовки кадрів.

• Строк стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів не може перевищувати шести місяців.

• Для отримання інформації про можливість стажування студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів звертаються до відповідних підрозділів таких закладів, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організацій роботодавців, а також безпосередньо до керівників підприємств.
• Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт.

Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

• Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

 

Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.